SITE ROSE-EDU.RO ACCESEAZĂ

PROIECT ROSE
Școala – Comoara din țara educației

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea competenţelor specifice standardelor de pregătire, care să asigure progresul școlar al elevilor, absolvirea studiilor liceale, a obţinerii diplomei de bacalaureat și a tranziției către învățământul terțiar, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar şi o mai bună adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii.

Obiectivul general al proiectului derivă din următoarele ținte strategice aflate în planul operațional 2016- 2017 din Planul de Acțiune a Școlii:

-  Asigurarea unei baze materiale pentru un învățământ de calitate (Prioritatea 2, Obiectivul 2.1);

-  Metode eficiente de îmbunătățire a mecanismelor pentru facilitarea accesului la educație și ocuparea unui loc de muncă (Prioritatea 4, Obiectivul 4.1);

-   Integrarea în învățământul de masă a elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor aflați în risc de abandon școlar (Prioritatea 5, Obiectivul 5.1);

-     Optimizarea relațiilor cu agenții economici. Creșterea numărului de parteneriate cu alte instituții (Prioritatea 6, Obiectivul 6.1).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Implementarea unui sistem eficient de formare a competențelor pentru 570 de elevi/proiect (300 de elevi anual), din învățământul liceal de zi și seral, care să conducă la creșterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat pe parcursul a 4 ani (2017-2021) în vederea unei mai bune tranziții către învățământul terțiar a absolvenților de liceu.

O2. Organizarea și derularea de activități extracurriculare în vederea reducerii absenteismului și a ratei de abandon pe parcursul a 4 ani până la valoarea de 11,11%, pentru 570 de elevi pe proiect și 300 de elevi anual.

O3. Modernizarea bazei materiale, în primele două trimestre ale implementării proiectului, prin reabilitarea amfiteatrului din curtea școlii și amenajarea unui cabinet dotat cu echipament IT, pentru cei 300 de elevi, anual și 570 de elevi/proiect, învățământ liceal de zi și seral, în vederea însușirii competențelor digitale, lingvistice și a celorlalte discipline de bacalaureat și pentru formarea și orientarea școlară a acestora.

GRAFICE ACTIVITĂȚI REMEDIALE